UWAGA!
Uczniowie, którzy przystępują do egzaminu z kwalifikacji zawodowych
w sesji sierpień - październik 2016 pilnie powinni już zgłaszać się w sekretariacie szkoły po harmonogram indywidualny egzaminów!!!
-----------------------------------------------------------------------

UWAGA!
Uczniowie, którzy chcą przystąpić do egzaminu z kwalifikacji zawodowych w styczniu 2017 - deklaracje muszą złożyć najpóźniej do 9 września 2016 roku!!!! -----------------------------------------------------------------------


Informacje o opłatach za egzamin zawodowy

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.

W przypadku absolwentów opłata w wysokości 171zł za cały egzamin jest pobierana w przypadku trzeciego i kolejnego podejścia.

Osoby przystępujące do egzaminu zawodowego w trybie egzaminu eksternistycznego wnoszą opłatę w wysokości 171 zł za cały egzamin. W przypadku powtarzania tylko jednej części egzaminu eksternistycznego, opłata wynosi 57 zł za część pisemną i 114 zł za część praktyczną.

PROCEDURY OPŁAT

Opłata za egzamin zawodowy

• Opłata za egzamin zawodowy przeprowadzany dla ucznia – młodocianego pracownika oraz osoby dorosłej, która ukończyła praktyczna naukę zawodu dorosłych lub przyuczanie do pracy dorosłych, wynosi 5,5% minimalnej stawki nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym (171 zł)
• W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu, opłata za ten egzamin wynosi:
- w przypadku części pisemnej – 1/3 opłaty (57 zł)
- w przypadku części praktycznej – 2/3 opłaty (114 zł)


Opłata za egzamin zawodowy

• Opłatę za egzamin zawodowy wnoszą również:
- absolwenci szkół, absolwenci KKZ przystępujący do egzaminu po raz trzeci i kolejny
- osoby przystępujące do eksternistycznego egzaminu zawodowego.
• Wpłaty należy dokonać na konto: 941010 1140 0170 7922 3100 0000
• W tytule przelewu należy wpisać: EK_ imię _nazwisko _PESEL zadającego
• Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu (§52 ust. 5 rozp.)


UWAGA UCZNIOWIE KLAS MATURALNYCH, KLAS TRZECICH ZSZ ORAZ ABSOLWENCI ZSM NR 2 !!!

"Stary" egzamin zawodowy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla absolwentów:
- zasadniczych szkół zawodowych
- techników
- techników uzupełniających
- szkół policealnych

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od czerwca do sierpnia (najczęściej w połowie czerwca), w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Organizowane są również egzaminy w sesji zimowej w styczniu dla osób, które kończą szkołę w styczniu.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:
- etapu pisemnego (który składa się z dwóch części: 50 pytań zawodowych i 20 pytań z przedsiębiorczości)
- etapu praktycznego.

Etap pisemny egzaminu zawodowego trwa 120 minut i składa się z testu jednokrotnego wyboru (test ABCD - tylko jedna odpowiedz jest poprawna).
Etap praktyczny trwa nie krócej niż 180 minut i nie dłużej niż 240 minut (w zależności od zawodu) i polega na napisaniu projektu realizacji prac.
Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania etapu egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1.Z etapu pisemnego:
- z części pierwszej (50 pytań zawodowych) - co najmniej 25 punktów (50%)
- z części drugiej (20 pytań z przedsiębiorczości) - co najmniej 6 punktów (30%)
2.Z etapu praktycznego:
- co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.
Aby zdać egzamin zawodowy należy otrzymać z każdej części wymaganą ilość punktów (punkty z poszczególnych części nie są w żaden sposób sumowane).
Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny.
Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu.

Szczegółowe informacje http://www.cke.edu.pl/index.php/egzaminy-zawodowe-left/stary-egzamin-zawodowy

Na podstawie § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 12 marca 2012 r., poz. 262), termin egzaminu zawodowego ustala dyrektor komisji okręgowej w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza go na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym. W zawodach przedstawionych w nowej klasyfikacji wyodrębniono kwalifikacje. Przez kwalifikację w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia.

Dla kogo przeprowadzany jest nowy egzamin zawodowy?

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:
• uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych,
• absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,
• osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
• osób spełniających warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych.

Kogo dotyczy nowa forma egzaminu zawodowego?

Nowy egzamin zawodowy dotyczy osób rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 (lub później) kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Struktura nowego egzaminu zawodowego

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego:
• z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą egzamin LUB
• z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi (w tej formie egzamin może być przeprowadzany do dnia 31 sierpnia 2017 r.)

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego.

Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się ten egzamin.

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego Zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony jest informatorze.

Kiedy egzamin jest zdany?

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli Zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Szczegółowe informacje http://www.cke.edu.pl/index.php/egzaminy-zawodowe-left/nowy-egzamin-zawodowy

- Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego - stary egzamin

- Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego - nowy egzamin

e-dziennik

Potencjalni pracodawcy

  • Volkswagen Poznań
  • Żywa lekcja historii
  • Drużyna koszykówki
  • Spotkania z ciekawymi ludźmi
  • Otrzęsiny
  • Konkurs Karaoke
  • Robot przemysłowy firmy "KUKA"
  • Wtryskarka firmy "ENGEL"
  • Konkurs Sumo-Robotów
  • Zawody "smoczych łodzi"